हाईकु

ओम कुमार खवास

न्यानो छ दिन
हरियाली महिना
जाडो पलायो ।।